See English Version

معرفی کنفرانس

روانشناسی اگزیستانسیالیستی یا وجودی یکی از شاخه‌های جدید روانشناسی است که با نگاهی تازه از درمان بیماری‌های روحی و روانی سراغ می‌گیرد. از نظرگاه این نوع از روانشناسی اساس چنان بیماری‌هایی دردهای وجودی نظیر معناباختگی زندگی، مرگ‌دردی یا  هراس از مرگ، دلهره انتخاب و... است. روانشناسی وجودی متاخر از فلسفه وجودی است، از این رو از چنان فلسفه‌ای مایه می‌گیرد. همچنین‌ از مرزهای مشترک این‌ نوع روانشناسی با دین و عرفان نباید غافل شد. این همایش با عنایت به وفور آرا و انظار دینی، عرفانی، حکمی و فلسفی برآمده از فرهنگ و تمدن ایرانی_ اسلام...

ادامه مطلب

سخنرانان کلیدی

دکتر مجتبی احمد آبادی

  

دکتر محمد خیر

  

دکتر امین رضا نوشین

دکتری الهیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

اخبار واطلاعیه ها


حامیان و همکاران